Jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?

Procedura zwrotu VAT, a kontrole skarbowe.
20 lutego 2018
Pokaż wszystkie

Kontroli podatkowej boi się chyba każdy przedsiębiorca, w końcu dość powszechne jest przekonanie, że fiskus potrafi „przyczepić się” do wszystkiego i znaleźć błędy nawet u najbardziej skrupulatnych podatników. Panika na wieść o kontroli nie powinna jednak mieć miejsca, gdyż większość kontroli stanowi czynność rutynową, na którą organom podatkowym zezwala Ordynacja podatkowa, i która ma na celu jedynie sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Dlatego, gdy otrzymasz zawiadomienie o kontroli wykorzystaj ten czas na przygotowanie się do niej, a nie na zastanawianie się jakie nieprawidłowości kontrolerzy ujawnią.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, co do zasady, obowiązkiem organów podatkowych jest zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się natomiast nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli jednak kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wówczas wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Wszczęcie kontroli może jednakże nastąpić przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, w takiej jednak sytuacji wymagana jest zgoda lub wniosek kontrolowanego, i tutaj właśnie jest pierwsza „pułapka” w którą możesz wpaść, gdy organ zapowie się z kontrolą.

Bardzo często jest bowiem tak, że to organy podatkowe nalegają, aby kontrolę rozpocząć wcześniej niż po upływie wskazanych w ustawie 7 dni, kontrolowani na takie rozwiązanie się zgadzają by nie narazić się już na początku kontrolującym i w ten oto sposób kontrola rozpoczynana jest wcześniej, a kontrolowany nie ma wówczas tak naprawdę czasu by do kontroli się przygotować.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, kontrolowany po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli może złożyć korekty deklaracji, kontrola natychmiastowa pozbawia więc kontrolowanego tej możliwości, a ponadto uniemożliwia mu zweryfikowanie dokumentów podlegających kontroli oraz kompletności dokumentacji księgowej. W żadnym więc wypadku nie należy zgadzać się na wszczęcie kontroli przed upływem minimum 7 dni, gdyż masz prawo do kontroli się przygotować i z faktu, że korzystasz ze swoich uprawnień nikt nie może czynić Ci zarzutu.

Przepisy przewidują jednakże sytuacje, gdy kontrola może zostać przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia, na taką ewentualność zawsze więc musisz być przygotowany. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy, nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola np.: dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

W momencie jednakże, gdy już kontrola się zacznie, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie na upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią bowiem w tym względzie, że upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej powinno zawierać: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; wskazanie podstawy prawnej; imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących); oznaczenie kontrolowanego; określenie zakresu kontroli; datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Dlaczego jednak tak ważne jest sprawdzenie upoważnienia, którym legitymuje się kontrolujący? Otóż, zgodnie z dalszymi regulacjami ustawy, jeżeli upoważnienie do kontroli nie spełnia wskazanych powyżej wymagań, wówczas nie może stanowić ono podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Podważenie upoważnienia i wskazanie, że nie zawiera ono wszystkich elementów wymaganych prawem może skutecznie zablokować planowaną kontrolę, a przynajmniej odsunąć ją w czasie. Pamiętać również należy, że zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu, dlatego warto na bieżąco sprawdzać czynności przeprowadzane przez kontrolera i zgłaszać swój sprzeciw, gdy wykraczają one poza upoważnienie.

Komentarze są wyłączone.