Jak zaskarżyć indywidualną interpretację podatkową?

Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu zwrotu podatku VAT – co zrobić gdy US nie chce oddać VAT-u?
31 marca 2019
Oszustwo podatkowe – co to jest i co za nie grozi
13 maja 2019
Pokaż wszystkie

Interpretacja indywidualna to pismo, które wydawane jest przez organy skarbowe na wniosek złożony przez podatnika. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik wskazuje w jaki sposób interpretuje przepisy podatkowe w określonym stanie faktycznym i zadaje pytanie czy jego stanowisko jest zasadne.

Organy podatkowe mogą więc potwierdzić, że tok rozumowania podatnika i sposób zastosowania przez niego przepisów jest poprawny, bądź mogą uznać, że podatnik nie ma racji i jego stanowisko nie jest poprawne.

W sytuacji, gdy stanowisko podatnika nie uzyska aprobaty organów skarbowych, wówczas organy te muszą podać właściwą ich zdaniem interpretację  przepisów oraz przedstawić uzasadnienie prawne, podatnik może natomiast z tą decyzją się nie zgodzić i złożyć w tym zakresie skargę.

Skargę do sądu administracyjnego, gdyż taki środek zaskarżenia przysługuje w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację podatkową, czyli za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania interpretacji.

Pod względem formalnym skarga powinna przede wszystkim czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zatem powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

Przepisy ustawy przewidują ponadto, że skarga dodatkowo powinna zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

W przypadku skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, przepisy dodatkowo wprost wskazują, że może być ona oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Bardzo istotne zatem jest, żeby w skardze podnieść właściwie zarzuty i poprawnie je opisać, sąd administracyjny jest bowiem związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Zarzutem naruszenia przepisów postępowania posłużyć można się wówczas, gdy przepis prawa został niewłaściwie odczytany przez organ i w konsekwencji organ ten dokonał niewłaściwych ustaleń faktycznych w sprawie. Zdarza się również, że organ niewłaściwe zrozumie przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, lub co gorsza, swoje rozstrzygnięcie oprze na analogicznej sprawie, która w istocie nie jest jednak taka sama jak inna w której zajmował stanowisko.

Dochodzi więc wówczas do sytuacji w której organ wydaje interpretację indywidualną na podstawie innego stanu faktycznego niż istnieje w rzeczywistości, okoliczność ta może być zatem podstawą zarzutu naruszenia przepisów postępowania.

Dopuszczeniu się przez organ błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego zaistnieje natomiast wówczas, gdy organ nieprawidłowo odczytał normę zawartą w przepisach prawa materialnego, konstruując materialnoprawny wzorzec kontroli rozstrzygnięcia organu administracji. Innymi więc słowy, podatnik inaczej rozumie dany przepis, a organ inaczej.

Żeby dochować termin do wniesienia skargi, skarga powinna zostać złożona do organu właściwego lub wysłana do niego listem poleconym przed upływem wskazanych 30 dni. Jeśli jednak pomyliłeś się i skargę wniosłeś bezpośrednio do sądu to nie ma powodów do obaw, gdyż przepisy wprost wskazują, że ów termin 30-dniowy uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła jednak skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie będącą przedmiotem skargi.

Dlaczego jednak skargę wnosi się do organu, który już rozstrzygał w sprawie, a nie bezpośrednio do sądu? Otóż, organ ten może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję.

Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Jeżeli skarga nie zostanie uwzględniona przez organ, wówczas jest ona przekazywana sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

 

Komentarze są wyłączone.