KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA

Wspomaganie podatników w zakresie kontaktów z organami skarbowymi oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej oraz znajomości i biegłości w posługiwaniu się dostępnymi procedurami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów skarbowych, nasi doradcy podatkowi skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł. W tym zakresie oferujemy:

  • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed izbami skarbowymi
  • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
  • uczestnictwo i doradztwo w trakcie przesłuchań pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych

 

Kontrola skarbowa oraz kontrola podatkowa mają na celu zbadanie tego, w jaki sposób firma realizuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów podatkowych, tym samym badana jest zgodność stanu faktycznego z pożądanym przez ustawodawcę stanem prawnym. Prowadzenie czynności kontrolnych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, przy czym ta zasada w pewnych przypadkach doznaje wyjątku, najbardziej znaczącym przykładem jest prowadzenie kontroli dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na gruncie VAT.

Pomimo faktu, iż to na organie prowadzącym kontrolę ciąży ciężar dowodowy oraz obowiązek podjęcia wszelkich kroków do rzetelnego oraz wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, niezwykle istotny dla wyniku kontroli skarbowej jest aktywny udział podatnika na każdym etapie postępowania. W ten sposób podatnik ma realną możliwość obrony swoich interesów.

Kancelaria na zlecenie klienta świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w trakcie kontroli skarbowej bądź kontroli podatkowej. Podejmowane działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika oraz przestrzegania gwarancji proceduralnych przez organ kontrolny.

W tym celu Kancelaria bada zakres kontroli oraz umocowanie pracowników organu do przeprowadzania działań kontrolnych. Jednocześnie w imieniu klienta kancelaria składa wyjaśnienia na żądanie organów kontrolnych, sporządza pisma w celu zajęcia stanowiska, co do zebranego materiału dowodowego, uczestniczy przy przeprowadzanych czynnościach dowodowych oraz sama składa wnioski dowodowe.

 

Kancelaria po zapoznaniu się z ustaleniami faktycznymi oraz prawnymi zawartymi w protokole kontroli skarbowej, składa do niego zastrzeżenia oraz wnosi o przeprowadzenie uzupełniających dowodów.

Doświadczenie Kancelarii oraz posiadana specjalistyczna wiedza w zakresie postępowania kontrolnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego pozwala na skuteczną i profesjonalną reprezentację podatnika przed organami w trakcie czynności kontrolnych. Kancelaria zajmuje się również dalszą reprezentacją klienta przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Współpraca z Kancelarią gwarantuje po stronie klienta odciążenie w kontaktach z administracją podatkową, jak również wykorzystanie wszelkich możliwych uprawnień w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz zapewnia całkowitą redukcję ryzyka popełnienia błędu niosącego negatywne skutki podatkowe.