Nadpłacony VAT, jak odzyskać?

Procedura zwrotu VAT, a kontrole skarbowe.
20 lutego 2018
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić?
16 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Nadpłata w podatku VAT powstaje, kolokwialnie mówiąc, gdy podatnik więcej wydaje na swoją działalność niż zarabia. Takie sytuacje są szczególnie częste zwłaszcza na początku prowadzenia własnej firmy, wówczas więc podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.

Zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, która kwestię zwrotu podatku VAT również reguluje, zwrot różnicy podatku, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika. Podatnik nie musi więc składać żadnego wniosku by zwrot we wskazanym terminie otrzymać, pamiętać jednakże należy o licznych wyjątkach od tej zasady.

Jeżeli bowiem zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć wskazany termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, wówczas urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Inny termin na zwrot nadpłaconego podatku VAT obowiązuje natomiast w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, gdyż wówczas podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Jednakże, na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Ustawa przewiduje ponadto jeszcze jeden, 25-dniowy, termin na zwrot nadpłaconego podatku, który stosowany może być w dwóch sytuacjach: 1) gdy spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie, np. gdy kwota podatku naliczonego, wykazana w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, wynika z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym; 2) gdy wniosek o wcześniejszy zwrot podatku złoży sam podatnik- dotyczy to sytuacji, gdy zwrot podatku miał nastąpić w terminie 60 dni, a więc w przypadku zwrotu opisanego w drugim akapicie.

Jak wynika z powyższego, nie zawsze podatnik musi złożyć wniosek, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, jeśli jednak złożenie wniosku będzie konieczne, pamiętać należy, że wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, a także dane naczelnika właściwego urzędu skarbowego do którego wniosek jest kierowany.

Pamiętać także należy, a raczej należy mieć to na względzie, że zwrot nadpłaconego podatku VAT może zmobilizować organy podatkowe do przeprowadzenia u podatnika kontroli, której celem będzie weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku. Kontrola taka może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Wiedząc o powyższych regulacjach zadbać należy, aby w dokumentach księgowych oraz innych dokumentach rozliczeniowych niczego nie brakowało, ewentualna kontrola będzie wówczas sprawniej przebiegać i zminimalizowane zostanie ryzyko ujawnienia jakichś nieprawidłowości i zakwestionowania przez urząd prawa do zwrotu podatku. Co istotne, ustawa nie określa czasu trwania kontroli, gdy więc znacznie się ona przedłuża, pamiętaj że przysługują Ci środki zaskarżenia wskazane w ustawie.

Komentarze są wyłączone.