OFERTA

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych. Do zakresu działania adwokatów i radców prawnych prawnych z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni należy reprezentowanie klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności, przed naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. Reprezentacja procesowa możliwa jest także w sprawach celnych oraz w toku kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Ustanowienie się adwokata w charakterze pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym. Reprezentujemy Klientów w także w sprawach przed sądem w tym także w sprawach karno skarbowych

PODATKI MAJĄTKOWE


Usługi Kancelarii w zakresie podatków majątkowych obejmuje kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie podatków majątkowych. Pomagamy spółkom kapitałowym zaplanować restrukturyzację (połączenie, podział, przekształcenie) w taki sposób aby zoptymalizować obciążenia z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych. Analizujemy czynności związane z tworzeniem spółek kapitałowych i osobowych tak aby prawidłowo rozpoznać w jakim zakresie powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy właściwie ustalić opodatkowanie transakcji kupna – sprzedaży i innych umów cywilnoprawnych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Analizujemy czynniki mogące wpływać na wartość rynkową przedmiotu transakcji. Analizujemy czynności cywilnoprawne pod kątem opodatkowania podatkiem VAT lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oferowane przez naszą Kancelarię wsparcie kierowane jest również do osób fizycznych, które nabyły spadek lub innego rodzaju nieodpłatne świadczenia. Nasi kliencie uzyskają rzetelną informację na temat opodatkowania uzyskanego przez nich nieodpłatnie przysporzenia takiego jak darowizna, renta, służebność itp. Reprezentujemy podatników w toku postępowań w sprawach z zakresu dochodów z nieujawnionych źródeł. Podatek dochodowy należny od dochodów z nieujawnionych źródeł jest szczególnie uciążliwy – obciąża go wysoka 75% stawka. W związku z tym kontrolowani podatnicy oczekują w toku tych postępowań rzetelnego wsparcia ze strony doradcy podatkowego i takie wsparcie oferuje nasza kancelaria.


OPTYMALIZACJA W ZAKRESIE VAT


Zespół ekspertów odpowiedzialny za ofertę w obszarze optymalizacji podatku VAT od lat zajmuje się doradztwem w zakresie podatku VAT. Oferowane wsparcie obejmuje podmioty z różnych branż gospodarki. Nie tylko identyfikujemy ryzyka podatkowe, ale także proponujemy rozwiązania, których celem jest ograniczenie tego ryzyka i optymalizacja podatkowa. W zakres kompleksowej oferty przygotowaliśmy pakiet usług w zakresie podatku VAT, który obejmuje: - weryfikację dokumentów pod kątem wskazania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych itp. od jakich można ten podatek odzyskać; - opracowanie wstępnych informacji finansowych dotyczących inwestycji, od których przysługuje zwrot podatku VAT; - przygotowanie, sporządzenie i pomoc w prawidłowym złożeniu odpowiednich deklaracji, uzasadnień korekt deklaracji i wniosków o zwrot podatku do urzędów skarbowych; - pomoc w przeszkoleniu pracowników pod kątem samodzielnego naliczania i odliczania podatku VAT dla gminy; - pomoc w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego z zakresu ujętego w korektach deklaracji VAT. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie profesjonalnego doradztwa i audytu, mającego na celu analizę dokumentacji podatkowej, pod kątem ustalenia prawidłowego sposobu opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym, w zależności od efektów analizy, oferujemy możliwość reprezentowania Państwa interesów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, celem odzyskania nadpłaconego podatku VAT. Żeby prawidłowo ustalić wysokość podatku konieczna jest rzetelna analiza stanu faktycznego konkretnych sytuacji i zdarzeń, analiza regulacji prawnych – zarówno prawa polskiego, jak i wspólnotowego – oraz orzecznictwa sądów wspólnotowych w podobnych kwestiach. Działania naszej Kancelarii mają charakter praktyczny i polegają na wypracowaniu najlepszych rozwiązań w oparciu o uzyskane informacje i analizę dokumentów.


POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI


Postępowanie przed organami podatkowymi i/lub sądami administracyjnymi jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej konieczność taka pojawia się w przypadku kon-troli podatkowych i skarbowych. Doradcy podatkowi Kancelarii wspierają klientów w kontaktach i sporach z organami podatkowymi i skarbowymi począwszy od etapu kontroli, aż do postępowania przed sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują: pomoc w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, w tym kontakty z kontrolującymi oraz przygotowywanie pism i wyjaśnień; reprezen-towanie klientów w postępowaniach przed Izbami Skarbowymi i Celnymi zmierzającymi do uchyle-nia lub zmiany decyzji wydanej w I instancji; przygotowywanie i składanie skarg do sądów admini-stracyjnych na decyzje Izb Skarbowych i Celnych, jak również przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie klientów przez Naczelnym Sądem Administracyjnym; pomoc w opracowaniu we-wnętrznych procedur na wypadek postępowania lub kontroli podatkowej; przygotowanie wniosków o uzyskanie lub zmianę pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Również po wydaniu decyzji podatkowych Kancelaria wspiera klientów w toku postępowania egzekucyjnego. Doradca pomaga również poszukiwać rozwiązań polegających na odroczeniu w czasie płatności podatku – dla przykładu poprzez sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku. W trakcie postępowania egzekucyjnego pomagamy również zbadać prawidłowość i legalność realizowanych przez komornika czynności i stosowanych środków egzekucyjnych. W przypadku naruszenia prawa formułujemy skargi na czynności, jak również prowadzimy postępowania sądowo administracyjne w tego rodzaju sprawach.


Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych. Do zakresu działania adwokatów i radców prawnych prawnych z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni należy reprezentowanie klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności, przed naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. Reprezentacja procesowa możliwa jest także w sprawach celnych oraz w toku kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Ustanowienie się adwokata w charakterze pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym. Reprezentujemy Klientów w także w sprawach przed sądem w tym także w sprawach karno skarbowych