Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić?

Nadpłacony VAT, jak odzyskać?
20 kwietnia 2018
Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu zwrotu podatku VAT – co zrobić gdy US nie chce oddać VAT-u?
31 marca 2019
Pokaż wszystkie

Płatności na rzecz urzędu skarbowego musisz dokonywać w terminie, gdyż w przeciwnym wypadku grożą Ci sankcje, w momencie jednakże, gdy to urząd ma oddać Ci jakieś należności, np. nadpłacony podatek VAT, terminy wskazane ustawą stanowią dla urzędu rzecz względną, do której mało kto, poza samym podatnikiem, przywiązuje wagę.

Wskazane przekonanie ukształtowało się niestety na skutek niechlubnych działań i praktyki stosowanej przez urzędy. Rekordziści na zwrot podatku czekają przecież nawet kilka lat, milowy krok dla zmiany wskazanej sytuacji zrobił jednakże Naczelny Sąd Administracyjny, wydając w dniu 24 października 2016 r. Uchwałę w Składzie Siedmiu Sędziów (sygn. akt: I FPS 2/16).

Wskazana Uchwała wydana została na skutek zagadnienia prawnego, którego przedmiotem była dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Po przeanalizowaniu sprawy Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Innymi słowy, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie przedłużenia terminu do zwrotu podatku jest zaskarżalne i można wnieść na nie zażalenie, a co więcej, również rozstrzygnięcie wydane przez organ wyższego stopnia po rozpoznaniu zażalenia, można zaskarżyć wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W sytuacji więc, gdy organ podatkowy przedłuża termin do zwrotu podatku, a Ty uważasz, że takie działanie nie znajduje uzasadnienia i stanowi nadużycie ze strony organu, możesz złożyć na takie postanowienie zażalenie, a następnie nawet skargę do sądu wojewódzkiego, masz więc możliwość by „walczyć” z przedłużającym się postępowaniem.

Powołana Uchwała istotna jest jednak nie tylko z tego względu, że dopuściła możliwość zaskarżania postanowień wydawanych przez organy podatkowe podczas procedury zwrotu podatku VAT, lecz również dlatego, że w jej uzasadnieniu Sąd dokonał, korzystnej dla podatników, interpretacji przepisu regulującego kwestię przedłużenia terminu do zwrotu podatku, który to przepis zupełnie odmiennie był stosowany przez organy podatkowe.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedłużenie terminu zwrotu podatku może nastąpić tylko poprzez wskazanie konkretnej daty, krytycznie został zatem oceniony pogląd zakładający możliwość poprzestania na wydaniu jednego, zawsze aktualnego (i „samouaktualniającego się”) postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, jak i wydawania kolejnych postanowień bez wskazania konkretnej daty, do której następuje przedłużenie.

Zdaniem Sądu tylko przedłużenia według dat dają możliwość zachowania i respektowania reguły, gdyż przedłużyć można tylko taki termin, który jeszcze nie upłynął. Pewność stosowania prawa wymaga bowiem formułowania rozstrzygnięcia o przedłużeniu w sposób konkretny, niewymagający doszukiwania się tego, jaką datę przesunięcia zwrotu organ miał na uwadze w przyjętych przez siebie okolicznościach.

Biorąc pod uwagę, że zwrot powinien nastąpić w konkretnym terminie ustawowo przewidzianym (określonym dniami), to jego odsuwanie w czasie (przedłużenie) też musi być konkretne, czyli wprost wskazywać na jaki dzień organ wydłuża termin zwrotu w stosunku do terminu ustawowego (lub tego, który już był postanowieniem wcześniej wydłużony). Inną, bardzo istotną kwestię, którą Sąd również poruszył, jest sam moment przedłużenia terminu. Skuteczne przedłużenie terminu możliwe jest bowiem jedynie przed jego wyekspirowaniem.

Próba zatem przedłużenia terminu po jego upływie nie może być skuteczna i w związku z tym ewentualne wydanie postanowienia przedłużającego termin już po jego upływie nie wywiera żadnych skutków prawnych. W judykaturze na stałe ukształtował się natomiast pogląd, że nie jest wystarczającym sporządzenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku naliczonego nad należnym i jego nadanie przed terminem wyekspirowania, aby doszło do skutecznego przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, konieczne bowiem jest, aby organ podatkowy doręczył postanowienie w tym przedmiocie najpóźniej w dniu upływu ostatniego dnia przedłużanego terminu. Nie jest więc wystarczające samo nadanie postanowienia przed upływem terminu, musi ono być jeszcze doręczone przed upływem terminu.

Do czasu wydania powołanej Uchwały organy podatkowe dokonywały korzystnej dla siebie interpretacji wskazanych przepisów i nie zawsze działały zgodnie z intencjami ustawodawcy, obecnie jednakże z takimi działaniami można i trzeba walczyć. Pamiętać jednakże należy, że zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wnieść należy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia, i że wnosi się je do organu wyższego stopnia, lecz za pośrednictwem organu, które zaskarżone postanowienie wydał. Upływ wskazanego terminu powoduje z kolei, że skuteczne złożenie zażalenia nie będzie możliwe.

 

Komentarze są wyłączone.