Procedura zwrotu VAT, a kontrole skarbowe.

Jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?
3 stycznia 2018
Nadpłacony VAT, jak odzyskać?
20 kwietnia 2018
Pokaż wszystkie

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprost stanowią, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawem podatnika jest więc zwrócenie się do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku, a obowiązkiem urzędu jest dokonanie zwrotu, w praktyce jednakże takie działanie może „obudzić” czujność urzędu, który przed dokonaniem zwrotu podatku, przeprowadzi u podatnika kontrole, weryfikując czy wniosek faktycznie jest zasadny.

Kompetencje przyznane urzędom w zakresie kontroli są zasadne, trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że urząd bezrefleksyjnie będzie realizował wszystkie wnioski o zwrot nadpłaconego podatku, w rzeczywistości jednakże przepisy uprawniające do kontroli są nadużywane, co skutkuje długim czasem oczekiwania na dokonanie zwrotu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadą jest, że zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika, jeśli jednak zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

I właśnie, gdy urząd uzna, iż wymagana jest dodatkowa weryfikacja to powstaje problem po stronie podatnika, gdyż przepisy nie precyzują jak długo takie kontrole mogą bądź powinny trwać, jak również nie wskazują kiedy przeprowadzenie kontroli będzie uzasadnione.

Co prawda przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, że weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji, przepis ten jednakże nie wyznacza granic kontroli, lecz jedynie wskazuje na jej możliwy zakres.

W ramach prowadzonej kontroli organy podatkowe mogą zatem prowadzić np. kontrole krzyżowe, które choć są bardzo efektywne to są również bardzo czasochłonne, co oczywiście znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w terminie zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

Potrzebujesz wsparcia w biznesie prawników wyspecjalizowanych w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych – zapraszamy do kontaktu. 

W przypadku przedłużających się postępowań dotyczących zwrotu podatku VAT, warto zwrócić uwagę na z pozoru błahą kwestię, a mianowicie na prawidłowość przedłużenia przez organ terminu do zwrotu nadpłaty. Przepisy ustawy od podatku od towarów i usług stanowią bowiem, że w przypadku, gdy organ nie dokona zwrotu w przewidzianym ustawą terminie, musi wówczas podatnika zawiadomić o przedłużeniu tego terminu, istotne jednak jest, że orzecznictwo jednolicie przyjmuje, iż nie jest wystarczające wysłanie pisma do podatnika z informacją o przedłużeniu terminu przed jego upływem, lecz zasadnicze znaczenie ma to kiedy taka informacja do podatnika dotarła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Szczecinie w wyroku z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt: I SA/Sz 709/18, wskazał bowiem, że nie jest wystarczającym sporządzenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku naliczonego nad należnym i jego nadanie przed terminem wyekspirowania, i jeśli postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku naliczonego nad należnym zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej po upływie terminu wyznaczonego, wówczas nie jest ono skuteczne.

W powołanej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że aby doszło do skutecznego przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym organ podatkowy powinien był doręczyć postanowienie w tym przedmiocie najpóźniej w dniu upływu ostatniego dnia przedłużanego terminu. Nie jest więc wystarczające samo nadanie postanowienia przed upływem terminu, lecz musi ono być jeszcze doręczone przed upływem terminu. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził z kolei, że ustanowiony w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług termin ma charakter materialnoprawny.

Jego upływ wywołuje bowiem skutek materialnoprawny w postaci nabycia przez podatnika prawa do zwrotu różnicy podatku w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości. Materialnoprawny charakter terminu oznacza także, że po jego upływie organ podatkowy traci uprawnienie do przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku. Utrwalone jest bowiem w orzecznictwie stanowisko, że skuteczne przedłużenie terminu możliwe jest jedynie przed jego upływem. Przedłużanie terminu, który upłynął jest bezskuteczne. Gdy więc organ przedłuża termin do zwrotu podatku zwróć uwagę czy robi to poprawnie, bo być może zwrot już dawno powinieneś otrzymać.

 

Komentarze są wyłączone.