WYNAGRODZENIE KANCELARII

Kierując się zasadą, że wynagrodzenie za świadczone usługi prawne winno być adekwatne do konkretnej sprawy, a jego wysokość przewidywalna dla Klienta, zawsze indywidualnie uzgadniamy warunki finansowe poszczególnych zleceń. Wysokość honorarium zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz czasu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia. Wynagrodzenie ustalane jest najczęściej w oparciu o jeden z następujących modeli rozliczeń:

 

Wynagrodzenie za konkretną sprawę/czynność

W ramach tego modelu prawnik ustala z Klientem z góry określoną wysokość wynagrodzenia, które jest płatne jednorazowo lub w ratach. Taka forma rozliczenia może dotyczyć w szczególności: sporządzenia informacji lub opinii prawnej, przygotowania umowy, reprezentacji Klienta w sądzie w konkretnej sprawie.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za stałą obsługę prawną

W tym przypadku uzgadniane jest stałe, miesięczne honorarium za bieżącą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie prognozy obejmującej m.in.: czasochłonność zlecenia, rodzaj prowadzonych spraw oraz stopień ich skomplikowania.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem

Model ten stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z system rozliczeń opartym na stawkach godzinowych. W tym przypadku uzgadniany jest abonament za z góry określoną ilość godzin pracy w miesiącu, co pozwala na zastosowanie preferencyjnych warunków. Wykupiona z góry ilość godzin obsługi prawnej stanowi limit, powyżej którego świadczone usługi prawne będą rozliczane w oparciu o standardową stawkę godzinową. Kancelaria każdorazowo informuje Klienta, że w danym miesiącu osiągnięty został limit przewidziany ryczałtem (abonamentem). Niewykorzystany limit godzin w ramach abonamentu przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Ta forma rozliczeń dedykowana jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców.

 

Wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawki godzinowe

Ten rodzaj rozliczeń dedykowany jest zwłaszcza dla Klientów, którzy wymagają stałej opieki prawnej, jednakże nie jest możliwe określenie z góry czasochłonności pracy nad ich sprawami. Wykonywane czynności są skrupulatnie odnotowywane, przy uwzględnieniu, że jednostką rozliczeniową jest każde rozpoczęte 6 minut pracy (0,1 h). Za czas podróży, niezbędnej do wykonania zlecenia, należne honorarium obliczane jest wedle 50% uzgodnionej stawki godzinowej. Faktura za świadczone usługi prawne wystawiana jest na koniec każdego miesiąca.