Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu zwrotu podatku VAT – co zrobić gdy US nie chce oddać VAT-u?

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić?
16 sierpnia 2018
Jak zaskarżyć indywidualną interpretację podatkową?
24 kwietnia 2019

Prawo podatnika do zwrotu nadpłaconego podatku VAT wynika wprost z ustawy o podatku od towarów i usług, równocześnie jednakże ustawodawca wyposażył organy podatkowe w możliwość kontroli i weryfikacji zasadności zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym i należnym, efekt jest więc taki, że organy przeprowadzają liczne kontrole u podatników, a sami podatnicy czekają nawet kilka lat by zwrot otrzymać.

Sytuacja zmieniła się jednak nieco, na korzyść podatników, po uchwale wydanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, w której Sąd przesądził o możliwości zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku.

W Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt: I FPS 2/16, Sąd wskazał bowiem, że „Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (…), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (…), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (….)”.

Wskazaną Uchwałą Sąd przesądził zatem o możliwości zaskarżenia postanowienia naczelnika urzędu skarbowego w zakresie przedłużania terminu co do zwrotu podatku, dodatkowo jednakże Sąd zwrócił uwagę na dwie inne, bardzo istotne, kwestie. Otóż, w uzasadnieniu do powołanej Uchwały Sąd wskazał, że skuteczne przedłużenie terminu możliwe jest jedynie przed jego wyekspirowaniem. Próba przedłużenia terminu po jego upływie nie może być zatem skuteczna, a więc ewentualne wydanie postanowienia przedłużającego termin już po jego upływie nie wywiera żadnych skutków prawnych.

Sąd wskazał ponadto, że zwrot powinien nastąpić w konkretnym terminie ustawowo przewidzianym (określonym dniami), zatem jego odsuwanie w czasie (przedłużenie) też musi być konkretne, czyli wprost wskazywać na jaki dzień organ wydłuża termin zwrotu w stosunku do terminu ustawowego (lub tego, który już był postanowieniem wcześniej wydłużony).

Przeczytaj także:

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić?

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

W związku z powyższym, postanowienie organu podatkowego o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku musi zostać wydane i przekazane podatnikowi przed jego upływem, a także takie postanowienie musi zawierać konkretną datę zwrotu podatku, brak w postanowieniu wskazanych elementów może z kolei stać się podstawą jego zaskarżenia poprzez zażalenie.

Zażalenie na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego w zakresie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT, wnieść należy do organu wyższego stopnia, czyli do dyrektora izby administracyjnej skarbowej. Przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują jakie wymagania formalne owe zażalenie musi spełniać, w tym zakresie należy więc posiłkować się przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie natomiast z regulacjami zawartymi w Kodeksie, zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, lecz wystarczające jest, jeżeli z jego treści wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanego postanowienia. W zażaleniu wskazać oczywiście należy organ, którego postanowienie jest kwestionowane, dane skarżącego podatnika, wraz z podaniem jego adresu oraz postanowienie z którym podatnik się nie zgadza.

Co prawda przepisy nie nakładają na składającego zażalenie, aby szczegółowo uzasadniał swoje stanowisko, niemniej warto w zażaleniu wskazać dlaczego uważamy, że wydane postanowienie nie jest prawidłowe. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, czyli za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Pamiętać również należy, że na złożenie zażalenia ustawa przewiduje krótki, bo siedmiodniowy termin, który biegnie od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Dla skuteczności zażalenia konieczne zatem jest dochowanie wskazanego terminu. W sytuacji, gdy niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcie wyda także dyrektor izby administracji skarbowej, podatnik może je zaskarżyć poprzez skargę, która podlegać będzie rozpoznaniu przez wojewódzki sąd administracyjny.

 

Komentarze są wyłączone.